|   Logg inn  |   English  |   Norsk
Logo

PERSONVERNERKLÆRING FOR SPG CORPORATE FINANCE AS


1.BAKGRUNN - KONTAKTOPPLYSNINGER

Forretningsidé: SPG Corporate Finance AS («SPGcorp», «vi» eller «oss») er en uavhengig aktør i finans- og eiendomsmarkedet, og skal være spesialist og rådgiver i strukturering og gjennomføring av transaksjoner for- og med selskaper der næringseiendom er hovedaktiva. Vi skal være best der eiendomsavkastning møter eiendomskapital. Virksomheten skal bygge på sterk gjennomføringsevne, -kompetanse og -integritet. Selskapet tilbyr tjenester innen transaksjoner, finansiering og strategisk rådgivning.

SPGcorp har tillatelse fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsloven innskrenker selskapets anledning til å drive annen virksomhet enn eiendomsmegling (eml §5-1).

SPGcorp arbeider kun mot juridiske personer/profesjonelle parter (business to business) og besitter eller samler inn personopplysninger i begrenset grad. Kontaktopplysninger til representanter for de juridiske personer og lovpålagt informasjonsinnhenting om fysiske personer, gjør likevel at vi håndterer/lagrer enkelte personopplysninger.

SPGcorp skal behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet, og i henhold til. norsk lov. Dette inkluderer ny personopplysningslov fra dato fra ikrafttredelse, som implementerer forordning 2016/679/EU («GDPR»).

I det følgende kan du lese vår personvernerklæring som beskriver hvordan SPGcorp samler inn og bruker informasjon om våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ansatte.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når vi innhenter opplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan og på hvilket rettslig grunnlag vi bruker dine personopplysninger.

Følgende begreper skal ha dette innhold i denne erklæringen:

 • Personopplysning: enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person.
 • Behandling: enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring og eventuelt utlevering. 
 • Behandlingsgrunnlag: Rettslig grunnlag som legitimerer behandling av dine personopplysninger

SPGcorp ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Du kan kontakte oss på:

SPG Corporate Finance AS
Org. nr. 995 654 377
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo
E-post: post@spgcorp.no
Telefon: 22 47 19 80

2.PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OG HVORDAN DISSE HENTES INN 

OPPLYSNINGER DU SELV GIR OSS

Vi lagrer opplysninger du selv gir oss når vi har kontakt enten du kontakter oss, eller vi kontakter deg i egenskap av din rolle i bedriften du jobber.
Dette er typisk kontaktopplysninger som:

 • Selskap
 • Navn
 • Tittel/funksjon
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

I tilfeller der vi er lovpålagt å innhente ytterligere opplysninger vil ovennevnte bli supplert med kopi av din legitimasjon med ditt fødselsnummer.

OPPLYSNINGER VI MOTTAR FRA SAMARBEIDSPARTNERE ELLER LEVERANDØRER

Dersom du er ansatt hos en av våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere kan vi ha behov for å behandle tilsvarende personopplysninger om deg. Disse innhentes normalt fra din arbeidsgiver.

Vi foretar ingen automatisert innhenting av personopplysninger.

3.FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

BESVARE DEG PÅ DINE HENVENDELSER.

Vårt grunnlag for slik behandling er at SPGcorp har en berettiget interesse i å kunne besvare dine henvendelser, jf. GDPR artikkel 6(1)(f)

GJENNOMFØRING AV VÅRE TJENESTER

Når vi behandler personopplysninger om våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller ansatte, behandles opplysningene fordi det er nødvendig for å behandle deres forhold til SPGcorp. Dette omfatter blant annet å svare på forespørsler, utføre oppdrag, eller å gi deg adgang til investeringsmuligheter som investor.

Vi behandler de aktuelle personopplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale kunden er part i, eller for å gjennomføre tiltak før en eventuell avtaleinngåelse. Dette behandlingsgrunnlag fremgår av GDPR artikkel 6(1)(b).

Vi behandler personopplysninger om ansatte hos våre kunder fordi det er nødvendig for formål knyttet til SPGcorp og tredjeparters berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6(1)(f). Disse interessene knytter seg til utførelsen av våre tjenester, herunder eiendomsmegling. SPGcorp har også berettigede interesser i å følge opp og administrere slike tjenester, og kontakte deg vedrørende slike tjenester eller andre henvendelser.

LOVPÅLAGTE KRAV

I mange tilfeller er SPGcorp etter lov eller annen offentlig myndighetsutøvelse forpliktet til å lagre og behandle visse personopplysninger om deg. Slike krav fremgår for eksempel av hvitvaskingsloven, eiendomsmeglingsloven med forskrifter og bokføringsloven. Disse pålegger oss å bl.a. å innhente informasjon/legitimasjon fra våre kunder.

Behandlingsgrunnlaget for denne bruken av personopplysninger er at bruken er nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler SPGcorp, jf. GDPR artikkel 6(1)(c).

4.DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

SPGcorp vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for formålene angitt i denne erklæringen.

Med mindre noe annet er avtalt har vi adgang til å dele opplysningene med medarbeidere innad i SPGcorp så langt det er nødvendig. Våre ansatte er underlagt taushetsplikt vedrørende dine personopplysninger.

Intility AS (Databehandler) er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av vårt datasystem og bistår med skylagring, support, hardware, datasikkerhet og drift.

En egen databehandleravtale mellom SPGcorp og Databehandler regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. For nærmere informasjon om Databehandlers rutiner og sikkerhetssystemer se: https://www.intility.no/trustcenter

Konsept-IT AS drifter vår hjemmeside (corp.no" rel="nofollow">www.SPGcorp.no). Hjemmesiden benytter 2 typer Cookies.

 • _pk: Brukes for å samles brukerstatistikk (ikke bruker informasjon eller personopplysninger).
 • PHPSESSID: Må være på plass for å huske enkle innstillinger som f. eks. språket på siden.

Vi benytter således ingen interaktive eller automatiserte funksjoner for sporing eller innsamling av personopplysninger på vår hjemmeside.

Opplysninger som benyttes for å behandle ditt kundeforhold hos oss, lagres på følgende systemer:

Microsoft Office benyttes til lagring og administrasjon av informasjon om kunder og potensielle kunder. Personopplysninger som lagres er de opplysninger som er nevnt i punkt 6.1 supplert med opplysninger om juridiske personers historiske og fremtidige preferanser og behov i forhold til forretningsmuligheter eller mulige forretningsmuligheter og prosjekter/samarbeid.

5.OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

SPGcorp vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi er underlagt, herunder i henhold til regler og lover knytte til hvitvaskingsloven, eiendomsmeglingsloven og bokføringsloven.

Opplysninger knyttet til utførelsen av våre tjenester vil oppbevares så lenge vårt kunde-/ samarbeidsforhold består. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge det er nødvendig i henhold til lovpålegg beskrevet i 6.6. og 6.7 eller for administrasjon, for eksempel dersom du eller vi skulle ha behov for historikk.

6.SÆRLIG OM FOREBYGGING OG AVDEKKING AV STRAFFBARE HANDLINGER – HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING

SPGcorp er omfattet av reglene i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Loven pålegger oss bl.a. å innhente og oppbevare identitetsopplysninger av alle kunder og parter i oppdrag der vi utfører meglertjenester, hvilket betyr at vi må innhente bekreftet kopi av legitimasjon av de personer som opptrer for partene/vår oppdragsgiver (samt evt. personer som gir fullmakt til disse). For selskaper omfatter plikten dessuten dokumentasjon av selskapets reelle eierforhold m.v. Reelle rettighetshavere er definert som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer mer enn 25 % av selskapet/enheten på grunnlag av eierandel/stemmerett eller annet. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.

Dersom det foreligger mistanke om mistenkelige transaksjoner vil vi foreta nærmere undersøkelser, og dersom undersøkelser ikke avkrefter mistanken vil forholdet bli rapportert til Økokrim, jf. hvitvaskingsloven §§ 17 og 18.

Kunden har, etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b og f, ikke innsyn i de opplysninger SPGcorp har registrert for disse formålene.

7.SÆRLIG OM EIENDOMSMEGLINGSLOV OG -FORSKRIFT

SPGcorp er som underlagt bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven (eml), tilhørende forskrift og lovens bestemmelser om god meglerskikk. Dette pålegger oss plikt til oppbevaring av informasjon om oppdragsgivere (eml §6-4), omfattede eiendomsselskaper, fullmakts- og eierforhold, samt finansieringsforhold (eml §§ 6-7 til 6-10). Forskrift om eiendomsmegling har tilsvarende krav knyttet til overdragelse av kontraktsposisjoner (§1-5). Forskriften pålegger også oppbevaring av opplysninger om våre eiere, ledelse (§§2-5 og 2-6) og ansatte (§2-8). Plikten til journalføring av oppdrag, megling, budgivning, deponering av dokumenter og håndtering av klientmidler er nedfelt i forskriftens kapittel 3. Herunder plikt til oppbevaring av dokumenter knyttet til disse i minst 10 år etter §3-7. Ansatte eller tilknyttede personers eierskap og rettigheter til fasteiendom skal også loggføres etter §§5-3 og 5-4.

De meste av de ovennevnte opplysningene gjelder juridiske personer. Deler inneholder likevel personopplysninger og da i hovedsak knyttet til personer med roller i eller fullmakter fra de juridiske enhetene.

Kunden har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b og bokstav f ikke innsyn i de opplysninger SPGcorp har registrert for disse formålene.

8.DINE RETTIGHETER

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet, i samsvar med GDPR artikkel 16. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes eller ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Retten til sletting gjelder bare i noen tilfeller, for eksempel hvis vi på ulovlig vis har behandlet dine personopplysninger, eller hvis du har trukket tilbake ditt samtykke. Les mer om retten til sletting i GDPR artikkel 17, og om tilgang til dine personopplysninger i GDPR artikkel 15.

Du har også rett til å kreve begrensning av SPGcorp sin behandling av dine personopplysninger, i samsvar med GDPR artikkel 18.

I tillegg har du rett til å motta de personopplysningene SPGcorp behandler elektronisk om deg i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format. Vi vil ikke hindre overføring av nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder bare hvis ikke dette har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Les mer om denne rettigheten i GDPR artikkel 20.

Dersom du ønsker å klage på SPGcorp sin bruk av dine personopplysninger ta når som helst kontakt med oss. Du kan også kontakte Datatilsynet. Du kan lese mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/.

9.SIKKERHET / TAUSHETSPLIKT

SPGcorp vil sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet. Våre ansatte er underlagt taushetsplikt vedrørende dine personopplysninger.

10.ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i behandlingsmåte eller omfang.

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post på post@spgcorp.no eller ringe 22 47 19 80.SPG Corporate Finance AS   •   Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo    •    T: +47 22 47 19 80    •    Veibeskrivelse    •    Personvern